Výpis zo Živnostenského registra - vypis z ŽR SR ECO CENTRUM.pdf (151,8 kB)

Výpis zo Živnostenského registra


Fakturačné údaje spoločnosti:

 

Ľubomír Žigo ECO CENTRUM

Na Hôrke 36

949 11 Nitra, SK

IČO: 46471341

DIČ: 1046514150

IČ DPH: SK1046514150

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Číslo účtu: 5029818343/0900

IBAN: SK3609000000005029818343

Spoločnosť zapísaná: Obvodný úrad Nitra

č. Obu-NR-OZP-2011/12167-2

č. živ. registra 430-40690