Vážený partner,

 

 spoločnosť Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra, pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva, Vám ponúka, prevádzkovaním moderných technológií na spracovanie odpadov a ponukou komplexných služieb, v spojitosti so sociálnymi a ekologickými záväzkami udržateľného rozvoja, nakladanie, odber, spracovanie, preskladnenie, zhodnotenie/likvidáciu  produkovaných odpadov   a produktov vo Vašej spoločnosnosti,     resp. organizácií.

  Implementáciou zákona č. 79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti    v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov           a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej len VŽP), plnením hygienických predpisov, ustanovení zákona,                     a príslušných paragrafov, ktoré Ukladajú povinnosť pôvodcovi odpadu povinne odovzdať odpad, len osobe, spoločnosti, na to oprávnenej,         Vám ponúkame nasledovné:

-       poradenstvo v oblasti životného prostredia, legislatívny servis a poradenstvo                       v problematike odpadov,      a oblasti nakladania s odpadom;

-       poradenstvo, nakladanie, preprava s VŽP - materiálmi kategórie 1,2,3;

-       odber ostatných a nebezpečných priemyselných odpadov;

-       odber komunálnych odpadov;

-       preprava vedľajších živočíšnych produktov a vedľajších produktov (likvidácia / zhodnotenie pre materiály kategórie 1-písm. f, g), materiály kategórie 2,3 - všetky písmená, na ďalšie spracovanie);

-       výkup a spracovanie druhotných surovín;

-       nakladanie a prepravné služby ostatného a nebezpečného odpadu, VŽP - materiálov kategórie 1,2,3, v indícách vydaných dokladov a Rozhodnutí pre našu spoločnosť príslušnými štátnymi orgánmi;

 Outsourcingom služieb v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s VŽP vo Vašej spoločnosti, resp. organizácií a vzájomnou spoluprácou, naše skúsenosti, vedomosti             a schopnosti radi premeníme na čo najefektívnejšie a najekonomickejšie nakladanie               s odpadom a produktmi.

 Dovoľujeme si pripomenúť, že disponujeme všetkými potrebnými povoleniami a súhlasmi, ktoré sú s touto činnosťou spojené, a našim obchodným partnerom budú poskytnuté všetky potrebné doklady a rozhodnutia a súhlasy, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, pre nakladanie a prepravu vedľajších živočíšnych produktov.

 V prípade, že Vás uvedené informácie zaujali a rozhodli ste sa pre vzájomnú spoluprácu,  pre implementáciu nových riešení pri nakladaní s ostatnými a nebezpečnými odpadmi,       a tiež vedľajšími živočíšnymi produktami vo Vašej spoločnosti, radi Vám poskytneme všetky naše služby a budeme Vám v ich uskutočňovaní všemožne nápomocným partnerom.