Vážený partner,

 

 spoločnosť Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra, pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva, Vám ponúka, prevádzkovaním moderných technológií na spracovanie odpadov a ponukou komplexných služieb, v spojitosti so sociálnymi a ekologickými záväzkami udržateľného rozvoja, nakladanie, odber, spracovanie, preskladnenie, zhodnotenie/likvidáciu  produkovaných odpadov   a produktov vo Vašej spoločnosnosti,     resp. organizácií.

  Implementáciou 

- Zákona č. 79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov;

- Zákona č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej len VŽP), plnením hygienických predpisov, ustanovení zákona, a príslušných paragrafov (ukladajú povinnosť pôvodcovi odpadu povinne odovzdať odpad, len osobe, spoločnosti, na to oprávnenej);

- Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave;

Vám ponúkame nasledovné:

-       poradenstvo v oblasti životného prostredia, legislatívny servis a poradenstvo            v problematike odpadov, a oblasti nakladania s inertnými, ostatnými, nebezpečnými odpadmi;

-       poradenstvo, nakladanie, preprava s VŽP - materiálmi kategórie 1,2,3;

-       odber ostatných a nebezpečných priemyselných odpadov;

-       odber komunálnych odpadov;

-       preprava vedľajších živočíšnych produktov a vedľajších produktov (likvidácia / zhodnotenie pre materiály kategórie 1-písm. f, g), materiály kategórie 2,3 - všetky písmená, na ďalšie spracovanie);

-       výkup a spracovanie druhotných surovín;

-       nakladanie a prepravné služby ostatného a nebezpečného odpadu, VŽP - materiálov kategórie 1,2,3, v indícách vydaných dokladov a Rozhodnutí pre našu spoločnosť príslušnými štátnymi orgánmi;

-       činnosť v rozsahu odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí;

 Outsourcingom služieb v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s VŽP vo Vašej spoločnosti, resp. organizácií a vzájomnou spoluprácou, naše skúsenosti, vedomosti        a schopnosti radi premeníme na čo najefektívnejšie a najekonomickejšie nakladanie        s odpadom a produktami.

 Dovoľujeme si pripomenúť, že disponujeme všetkými potrebnými povoleniami               a súhlasmi, ktoré sú s touto činnosťou spojené, a našim obchodným partnerom budú poskytnuté všetky potrebné doklady a rozhodnutia a súhlasy, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, pre nakladanie a prepravu vedľajších živočíšnych produktov.

 V prípade, že Vás uvedené informácie zaujali a rozhodli ste sa pre vzájomnú spoluprácu, pre implementáciu nových riešení pri nakladaní s inertnými, ostatnými, nebezpečnými odpadmi,  a tiež vedľajšími živočíšnymi produktami vo Vašej spoločnosti, radi Vám poskytneme všetky naše služby a budeme Vám v ich uskutočňovaní všemožne nápomocným partnerom.